22004925 - 021
زنان آفرودیت: خاص و جذاب
زنان آفرودیت در نوع خود بسیار جذاب، دلربا، لوند و هوس انگیز هستند. این زنان خود برای بودن در هر جا و مکانی که دلخواهشان باشد وقت صرف میکنند.
چگونه برای همسرم جذاب باشم؟
بدست آوردن جذابیت مطلق ممکن نیست اما با رعایت نکاتی میتوان در برخی موارد جذابیت خود را بهبود بخشید. اگر جذابیت همراه با زیبایی نسبی باشد، بسیار خوشایندتر است.
کهن الگوها و شناخت از خود
کهن الگوها نظریه اثبات شده از یونگ هستند که بر اساس آن معلوم میشود هر فردی در درون خود به صورت یک مقوله ثبت شده بر روانش از چه کهن الگوهایی برخوردار است.


صفحه: 1234567