22006198 021

واژینیسموس چیست و راه درمان آن چگونه است؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(33 رای)
واژینیسموس چیست و راه درمان آن چگونه است؟

واژینیسموس که در دسته اختلالات درد تناسلی – لگنی (GPPPD) طبقه بندی میشود، باعث میشود که عضلات کف لگن زنان در تلاش برای نفوذ به واژن منقبض شده و واژن را باریکتر و سفت تر کند. این اسپاسم های عضلانی غیرارادی هستند و زنان مبتلا به واژینیسموس اغلب با هر نوع نفوذ واژن مانند مقاربت واژینال، قرار دادن تامپون و معاینات زنان مشکل دارند. دخول، در صورت امکان، معمولاً بسیار دردناک است و باعث اضطراب شدید میشود. برای برخی از زنان، مقاربت غیرممکن است. زنان مبتلا به واژینیسموس همچنان میتوانند از نظر جنسی تحریک شوند و از بسیاری فعالیت های جنسی بدون دخول مانند رابطه جنسی دهانی لذت می برند.

با این حال، واژینیسموس میتواند برای زوجهایی که میخواهند رابطه جنسی واژینال داشته باشند، مشکل ساز باشد. این وضعیت به خوبی شناخته شده نیست و بروز آن در فرهنگهای مختلف، متفاوت است. بسیاری از زنان نمیتوانند دلیل بروز اسپاسم را توضیح دهند. آنها ممکن است احساس اضطرب کنند، در حالی که همسر آنها ممکن است احساس گیجی یا طرد شدن کند. راه درمان واژینیسموس چیست؟ در این مقاله انواع واژینیسموس و علت ابتلا به آنرا بررسی خواهیم کرد. همچنین به درمان قطعی واژینیسموس، درمان خانگی و تمرینات کگل برای درمان این اختلال خواهیم پرداخت. از آنجا که واژینسموس یکی از مشکلات شایع زنان است، پس از خواندن کامل این مقاله اگر مشکلتان با تمرینات برطرف نشد، شما میتوانید با مرکز مشاوره مکث برای درمان سریع واژینیسموس تماس حاصل کنید.

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری، رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ملتها و ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برخوردار از ﺗﺴﺎوی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دو واژه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و سلامت ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف آنها، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ انسانها در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری نیز میباشد.

پیشنهاد می کنیم انجام دهید: تست آنلاین و رایگان شخصیت جنسی

ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ، ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ است. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج، معمولاً در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر میرود زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و دﺧﻮل اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪف ﺳﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس، اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی میتواند ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. شاید برخی از افراد، مسائل جنسی را یکی از مهمترین قسمتهای زندگی مشترک بدانند. کیفیت برقراری تماس جنسی میتواند باعث رضایت افراد از زندگی شده و تمایلات عاطفی و احساسی را نیز برانگیزد. زمانی که شخص از برقراری رابطه جنسی لذت نبرد، ممکن است دیگر مسائل زندگی را نیز تحت تأثیر قرار داده و تغییر رفتارهای اجتماعی و شخصی او مشهود باشد.

واژینیسموس یا مقاربت دردناک در زنان

یکی از مشکلاتی که می تواند برای خانم ها در برقراری روابط جنسی بوجود آید، واژینیسموس است. واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس یک اختلال جنسی شایع از دسته اختلالات تناسلی لگنی و یا دخولی دردناک است که در آن، اﻧﻘﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی عضله های یک سوم ﺧﺎرﺟﯽ واژن، مانع از مقاربت میشود. در واقع واژینیسموس، اسپاسم غیر ارادی، ﻣﺪاوم و مکرر ﻋﻀﻼت کف لگن به دلیل ترس یا چندش که در عمل نزدیکی و دخول آلت بوجود می آید، تعریف میشود. اسپاسم عضلات اطراف و داخل مهبل خانمها را نیز واژینیسموس گویند. این امر میتواند با توجه به میزان درگیری خانمها با این مشکل، شدت بیشتری نیز پیدا کرده و مانع از برقراری رابطه جنسی شود.

واژینیسموس

زمانی که یک خانم به این مشکل مبتلا میشود، هرگونه دخول به واژن برای او دردناک خواهد بود. این مورد میتواند حتی در صورت نزدیک شدن انگشت به واژن، ترس را برای خانمها به همراه داشته باشد. اگر چه بعضی از زﻧﺎن فقط در ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺖ، واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﻧﻘﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ورود اﺳﭙﮑﻮﻟﻮم ﺑﻪ واژن ﺷﻮد. زﻧﯽ ﮐﻪ از واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد، ﻣﻤﮑﻦ است بطور ﺧﻮد آﮔﺎه، ﺧﻮاﻫﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه با ترس، از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میکند. همین ترس باعث میشود که خانم ها از رابطه جنسی، هیچ لذتی نبرند. چون گمان میکنند که بعد از عشق بازی های اولیه، قرار است دخولی به واژن آنها صورت پذیرد.

خانمی که دچار واژینیسموس شده است، بطور غیرارادی در هنگام مقاربت و نزدیکی، پاهای خود را محکم میبندد و اجازه نزدیک شدن به واژن خود را نمیدهد. همین امر سبب میشود تا با عشق بازی دیگر قسمتهای بدن نیز به هیچ وجه تحریک نشود. واژینیسموس حاصل منقبض شدن غیرارادی عضلات کف لگن است و خود فرد هیچ نقشی در بروز آن ندارد. بنابراین سبب میشود تا انجام آزمایشات پزشکی نیز بر روی این افراد با مشکلات زیادی روبرو باشد. هر چه شدت واژینیسموس بیشتر باشد، ممکن است اضطراب و استرس بیشتری به فرد وارد شود. زمانی که یک خانم متوجه شود همسر او از مقاربت لذتی نمیبرد، ممکن است دچار مشکلات روحی و روانی عدیده ای شود.

انواع واژینیسموس

پیش از درمان واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس باید نوع آن مشخص شود، که به دو شکل اولیه و ثانویه تقسیم میشود. در ﺷﮑل اولیه که به ﻧﺎم «ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه» ﺧﻮاﻧﺪه میﺷﻮد، ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻘﺎربت ﻣﻮفقی ﻧﺪاشته است. اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺨت ﻣﺬهبی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه درﺑﺎره ﻣﻘﺎربت ﻧﯿز در اﯾﺠﺎد این اﺧﺘﻼل ﻣﺆﺛر هستند. در ﻧﻮع ﺛﺎﻧﻮیه، زوج قبلاً ﺳﺎبقه دﺧﻮل واژﯾﻨﺎل ﻣﻮﻓق را داشته است. با وﺟﻮد دامنه وسیعی از ﻋﻮامل اﯾﺠﺎد واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس ﻣﺎنند ﻋﻼئم جسمی، ﺑﯿﻮﻟﻮژیک، روانی و ﻫمچنین ﻣﺴﺎئل ﺑﯿن ﻓﺮدی، اﯾن اﺧﺘﻼل جنسی اﺗﯿﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺷﻨﺎخته دارد که ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎربت دردﻧﺎک میشود.

واژینیسموس و درمان آن

علت ابتلا به واژینیسموس چیست؟

بر طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، این مشکل میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته مهمترین خصیصه واژینیسموس را میتوان قابلیت درمان آن دانست. هر چند بطور کامل و دقیق نمیتوان علتی را برای بروز این مشکل جنسی بیان نمود، اما بیشترین درصد را میتوان متوجه روان افراد کرد. وقتی افراد از یک چیزی ترس داشته باشند، همواره به دنبال راهی برای فرار کردن از آن میباشند. تجربه دخول دردناک باعث میشود تا همواره خانمها دچار ترس از خونریزی و دردهای ناشی از آن شوند.

همیشه علت خاص یا دلیلی برای شروع واژینیسموس وجود ندارد. این وضعیت با سوءاستفاده جنسی یا تروما، رابطه جنسی دردناک گذشته و عوامل عاطفی مرتبط است. در بسیاری از موارد، علت مستقیمی پیدا نمیشود. آگاهی از علل بوجود آمدن این بیماری و اختلال میتواند نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت روند زندگی زوجها داشته باشد. بنابراین لازم است تا آنها را با شرایط و علل بوجود آمدن این ترس و مشکل آشنا نموده تا بتوانند در صورت ابتلا به واژینیسموس نیز به جای تشدید علائم آن و بیشتر نمودن ترس خود، به دنبال راهی برای درمان این بیماری باشند. از مهمترین علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به مقاربت و نزدیکی شتاب زده در شب اول ازدواج نام برد. در برخی از استان های کشور، هنوز این فرهنگ پابرجاست که شب اول ازدواج زنان بزرگ فامیل پشت در ایستاده تا شاهد مقاربت و نزدیکی زوجین باشند.

این مورد ممکن است استرسی زیادی را به فرد تحمیل کند و برای رهایی از این استرس ناچار باشند تا بصورت شتاب زده، مقاربت را انجام دهند. البته در برخی موارد نیز ممکن است سهل انگاری آقایان در شناخت دردهای وارد شده به خانمها، ناشی از خونریزی و پاره شدن پرده بکارت، باعث بوجود آمدن یک ترس روانی کامل برای خانم ها و ارتباطات جنسی بعدی شود. ﻋﻮامل روانی - اجتماعی ﻫﻤﺮاه با این اختلال، ﺷﺎمل آﻣﻮزشی های ﻏﻠط و ﺗﺠﺮبه های منفی در ﻣﻮرد رواﺑط جنسی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ یا ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻏﻠﻮآﻣﯿز در ﻣﻮرد درد در طی فعالیت جنسی و ﺗﺠﺮبه ﻫﺎی جسمی و روانی دردﻧﺎک در ﺣﯿن نخستین فعالیت جنسی میباشد.

از مهم ترین دلایل و علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ناآگاهی از آناتومی و نوع عملکرد دستگاه تناسلی زن
 • ناآشنایی مرد و حتی خانمها با روشهای فعالیت جنسی
 • تفاوتهای فرهنگی زن و شوهر درباره نوع برقراری روابط جنسی
 • سابقه خشونت و سوء استفاده جنسی (این مورد میتواند در دوران کودکی بیشترین تأثیر را در بوجود آمدن واژینیسموس داشته باشد)
 • سابقه بیماری، جراحی و مداخلات پزشکی که در گذشته انجام گرفته است
 • ترس از بارداری و مشکلات مربوط به آن

واژن چند اینچ است؟

معمولاً عمق مهبل بین 3 تا 7 اینچ است. مهبل (واژن) اندامی است که برای زایمان و فعالیت جنسی طراحی شده است. اما اگر یک زن در طول رابطه جنسی به دلیل آنچه که وی را به عنوان واژن کم عمق درک میکند، دچار درد میشود، باید با پزشک خود صحبت کند تا علت آن یافت شود.

وقتی یک دختر آماده رابطه جنسی شد چه اتفاقی میافتد؟

خیس شدن واژن روشی است که بدن یک زن به هیجان و تمایل جنسی پاسخ میدهد. هنگامی که یک زن از رابطه جنسی برانگیخته میشود، جریان خون به اندام تناسلی افزایش می یابد، به طوریکه ولو و کلیتوریس متورم میشود و واژن خود را لیز میکند، که این عمل «خیس شدن» نام دارد.

آیا طبیعی است که واژن سفت شود؟

بعضی اوقات، این تغییرات ممکن است باعث شود که واژن احساس تنگی بیشتری نسبت به حالت عادی داشته باشد. در نتیجه، برخی از خانم ها ممکن است فکر کنند که واژن آنها خیلی تنگ است. به خصوص اگر در هنگام نفوذ جنسی ناراحتی یا درد ایجاد کنند. احساس واژن تنگ در هنگام دخول جنسی میتواند به دلیل عدم تحریک کامل زن باشد.

علائم مشکلات واژن چیست؟

 1. تغییر در رنگ، بو یا میزان ترشحات واژن
 2. قرمزی یا خارش واژن
 3. خونریزی واژن بین دوره ها، بعد از رابطه جنسی یا بعد از یائسگی
 4. توده یا برآمدگی در واژن
 5. درد هنگام مقاربت

آیا بدن شما بعد از فعال شدن جنسی تغییر می کند؟

بعد از فعال شدن جنسی، برخی از دختران ممکن است متوجه شوند که چرخه قاعدگی آنها تغییر کرده است. در واقع، رابطه جنسی میتواند باعث ایجاد تغییراتی در بدن شود. فعالیت جنسی همچنین میزان هورمون های مختلفی را که بر چرخه تأثیر میگذارند تغییر میدهد و باعث میشود که بطور منظم انجام شود و علائم سندروم قبل از قاعدگی کمتر برجسته شود.

ترس از رابطه جنسی

واژینیسموس چگونه درمان می شود؟

طیف وسیعی از گزینه های درمانی برای واژینیسموس وجود دارد. به دکتری مراجعه کنید که بتوانید آشکارا و بدون ترس با او صحبت کنید. پزشک شما معمولا سعی می کند هر گونه شرایط فیزیکی زمینه ای را که ممکن است به واژینیسموس کمک کند، تشخیص و بهبود بخشد. پزشک شما همچنین ممکن است شما را به سایر متخصصان سلامت مانند فیزیوتراپیست، روانشناس یا سکس تراپیست ارجاع دهد.

روش های درمان

راه درمان واژینیسموس چیست؟ متخصص درمان واژینیسموس مرکز مشاوره مکث معتقد است، درمان واژینیسموس میتواند دغدغه های افراد مبتلا به این بیماری را کاهش دهد. قبل از برقراری اولین رابطه جنسی مشترک در شب ازدواج، میتوان با مراجعه به یک پزشک متخصص و انجام آزمایشات مختلف بر روی لگن خود، از بروز این اختلال جلوگیری نمود. با توجه به روش های مختلف انجام گرفته بر روی بیماران میتوان گفت که تقریباً 99 درصد بیماران مبتلا، به راحتی درمان میشوند و می توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند. از بهترین روشها برای درمان واژینیسموس میتوان به استفاده از گشادکننده های لاستیکی یا شیشه ای در طول مدت معین، برای گشاد کردن ملایم و تدریجی مهبل خانمها اشاره نمود.

این روش باید زیر نظر پزشک متخصص صورت پذیرد و البته افراد نیز بصورت مداوم و روزانه آنرا در منزل انجام دهند. البته که با توجه به علل روانی این بیماری، میتوان مراجعه به یک روانشناس متبحر را بهترین روش برای درمان این اختلال دانست. زیرا میتوان با استفاده از تمرینهای مختلف ذهنی، خود را آماده نزدیکی با همسر نمود و باعث کاهش ترس شد. زمانی که واژینیسموس شدت زیادی پیدا نکرده است، خانم ها میتوانند با قرار دادن باسن در آب گرم یا حمام دوش آب گرم، عضلات لگن خود را سست کرده تا بتواند راحت تر به سمت مقاربت رود. در برخی از موارد مشاهده شده است که افراد از روش هایی مانند بی حس کردن عضلات خانم ها یا بیهوشی کامل آنها برای مقاربت استفاده میکنند. این امر در دراز مدت میتواند اثرات جبران ناپذیری روی روحیه افراد داشته باشد و به هیچ وجه برای درمان واژینیسموس توصیه نمیشود.

اﻣﺮوزه ﻣﻌﺮوف ﺗﺮین و ﻣﺘﺪاول ترین روش های روان درمانی که در درﻣﺎن ﮐﮋﮐﺎری جنسی به ﮐﺎر میرود، از ﻧﻮع درﻣﺎن ﻫﺎی شناختی - رفتاری (CBT) هستند. اﺟﺰای ﺷﻨﺎختی درﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﮕرش ها، ﺑﺎورﻫﺎ، داﻧش فرد از ﻣﺴﺎﺋل جنسی و نیز ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻮجه و ﺗﻤﺮکز میباشد. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﻧﻘش ﻣﻬمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در موقعیت ﻫﺎی جنسی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﺮخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.

درﻣﺎن ﺷﻨﺎختی - رﻓﺘﺎری برای درمان واژینیسموس با تصحیح ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ، هدایت ﺧﻮدﮔﻮیی ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﯿر ﻣﻨﻄقی ﻓﮑر و شناخت های ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، با ﻫﺪف راه اﻧﺪازی ﭘﺎسخ ﻫﺎی ﻣﻘﺎبله ای ﮐﺎرآﻣد و ﺳﺎزﮔﺎرانه و مهارگری های ﻫﯿﺠﺎن های منفی در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ها ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت جنسی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود. اﯾن درﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮعه ای از ﻣﺪاخله ﻫﺎی روان درﻣﺎنی است که ﻫﺪف آن کاهش ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت روانی ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘر از هر ﻧﻮع مداخله روانشناختی دﯾﮕﺮی ﻣﺆﺛر است. اﯾن درﻣﺎن به ﻓﺮد ﮐﻤک میکند تا درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﺎئلی که موجب ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روانی در وی میشود، ﭘﯿﺪا نماید. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎی ناسازگارانه، ﻧﻘش مهمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﻗﻌﯿت ﻫﺎی جنسی و در ﻧﻬﺎیت در چرخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.

ترس از رابطه جنسی

درمان خانگی واژینیسموس (kagel)

درمان خانگی واژینیسموس با انجام تمرینات مخصوص واژینیسموس به نام کگل انجام میگیرد. بایستی بطور مکرر عضلات کف لگن خود را محکم و آرام کنید که مهبل، روده و مثانه شما را کنترل میکند. در نظر داشته باشید که قبل از این کار حتما یک بار با پزشک یا متخصص درمان واژینیسموس مشورت کنید. شما می توانید هنگام ادرار کردن این عضلات را پیدا کنید. بعد از شروع ادرار کردن، جریان را متوقف کنید. شما برای این کار از عضلات کف لگن استفاده میکنید. ممکن است احساس کنید که آنها سفت حرکت میکنند. این ماهیچه ها بصورت گروهی حرکت میکنند. بنابراین همه بطور همزمان منقبض میشوند و استراحت میکنند.

این تمرینات به شما کمک می کند هنگام استرس و آرامش عضلات را کنترل کنید.

این مراحل را دنبال کنید:

 • مثانه خود را خالی کنید.
 • عضلات کف لگن خود را منقبض کنید به تعداد 10 بار.
 • عضلات خود را آرام کنید و 10 را بشمارید.
 • این چرخه را 10 بار و سه مرتبه در روز تکرار کنید.
 • برای تقویت موفقیت آمیز عضلات کف لگن، هنگام انجام این تمرینات، عضلات شکم، باسن یا ران خود را درگیر نکنید.

زندگی با واژینیسموس

اختلال عملکرد جنسی میتواند در روابط تأثیر بگذارد و زندگی را دگرگون کند. درمان واژینیسموس در تقویت و استحکام ازدواج بسیار موثر است. مهم است بدانید که شرمنده شدن در این مورد اشتباه است. صحبت با شریک زندگی خود در مورد احساسات و ترس از رابطه جنسی ممکن است به شما احساس آرامش بیشتری دهد. پزشک یا درمانگر شما میتواند راه های غلبه بر واژینالیسم را برای شما فراهم کند. بسیاری از افراد بهبود می یابند و به زندگی جذاب بازمیگردند. درمان با یک متخصص سکس تراپیست ممکن است مفید باشد. استفاده از روغن یا موقعیت های خاص جنسی و یا کرم های مخصوص میتواند به راحت تر شدن رابطه جنسی کمک کند. آزمایش کنید و بدانید که چه چیزی برای شما و شریک زندگی شما مفید است.

منابع: pacikvaginismus.com و issm.info

سوالات متداول

1. چه عواملی باعث واژینیسموس می شوند؟
همیشه دلیل خاصی برای واژینیسموس وجود ندارد. معمولاً این وضعیت با سوء استفاده جنسی یا تروما، رابطه جنسی دردناک گذشته و عوامل عاطفی مرتبط بوده است. در بعضی موارد، علت مستقیمی پیدا نمی شود یا علت فیزیولوژیک است.

2. آیا واژینیسموس شایع است؟
واژینیسموس خیلی شایع نیست و معمولاً به صورت خود به خود ایجاد می شود و از بین می رود. خیلی از افراد شاید متوجه این موضوع نشوند.

3. واژینیسموس چه احساسی دارد؟
واژینیسموس یک سفت شدن غیر ارادی عضلات کف لگن است وقتی یک زن سعی می کند چیزی را داخل واژن خود وارد کند. این باعث ایجاد سوزش شدید می شود و می تواند نفوذ را غیرممکن سازد. مهبل ممکن است کاملاً گیره شود و ورود را مسدود کند، گویی دیوار آجری جلوی آن است.

4. آیا واژینیسموس قابل درمان است؟
واژینیسموس کاملاً قابل درمان است. اگر علت روانی باشد، معمولاً با استفاده از سکس تراپی درمان شود. جایی که به شما کمک می کند تا به تدریج با استفاده از مربیان واژینال و تکنیک های ریلکسیشن بر آن غلبه کنید. در صورت لزوم به شما مشاوره یا درمان رفتاری شناختی (CBT) داده می شود.

5. چرا واژن من محکم شده است؟
هنگامی که واژن شما احساس سفتی کند، گویی هیچ چیز نمی تواند داخل شود، ممکن است شما به بیماری واژینیسموس مبتلا شده باشید. واژینیسموس اسپاسم غیر ارادی عضلات واژن است که به دلیل عدم توانایی عمیق عاطفی در استراحت این عضلات به منظور اجازه نفوذ ایجاد می شود.

نظرات کاربران:
الناز
پاسخ به این نظر
16:43 - 9 فروردین 99

سلام من 2 ماه ازدواج کردم و هنوز نتونستم با همسرم ارتباط برقرار کنم خیلی سخته خیلی این واژینیسموس چیزه بدیه و واقعا موندم چیکار کنم خسته شدم رومم نمیشه برم دکتر میترسم که همسرم بفهمه و فکر کنه که مشکل خاصی دارم. همش دارم بهونه میارم و اونم داره فشار میاره.

2 0
mina
پاسخ به این نظر
16:22 - 12 فروردین 99

سلام ایا در خانه و با انگشت یا خودکار تمرینهای درمانی واژینیسموس رو میشه انجام داد چون دوستم که مشکل داشت اینکارو کرده و خوب شده خواستم بدونم راهکارش چییه

2 0
مرکز مشاوره مکثb
پاسخ به این نظر
15:17 - 14 فروردین 99

سلام دوستان عزیز با توجه به اهمیت ارزیابی و تشخیص در روند مشاوره روانشناسی جهت بر طرف کردن مشکلات با متخصصان مرکز مشاوره مکث تماس حاص بفرمایید. ۲۲۰۰۶۱۹۸ ۲۲۰۰۴۹۲۵

1 1
مونا
پاسخ به این نظر
14:49 - 6 اردیبهشت 99

سلام چند جلسه برای درمان لازمه و اینکه من تازه فهمیدم این مشکل رو انگار دارم و خیلی اضطراب گرفتم، لرزش دست هم میدا کردم

2 0
مرکز مشاوره مکث
10:05 - 15 مهر 99

سلام، معمولا با توجه به شدت و میزان ترس، تعداد جلسات درمانی متفاوت است. لطفا برای ارزیابی اولیه با شماره 22004925 تماس بفرمایید.

1 0
b
پاسخ به این نظر
17:37 - 16 اسفند 99

سلام من نوزده سالمه چن ماهی میشه عقدکردم تازه باشوهرم تصمیم گرفتیم که رابطه داشته باشیم ولی راه واژنم مسدودهست نمیشه اصن الت نمیره توش اگ بره یکمش میره اونم باکلی درد نمیدونم چیکارکنم چن بارمیشه ک موقع نزدیک شدن کلا خون ریزی میکنم امادردنداره یانمیسوزه موقع خون ریزی درحین رابطه خیلی دردداره انگشت راحت میره توش ولی الت اصلا نمیدونم چیکارکنم میترسم توروخداکمک کنیدای خدا

1 0
zeinab
12:57 - 29 شهریور 00

سلام دوست عزیز نگران نباش اولا . بعدشم اینکه این مشکلی نیست که نشه حلش کرد . من خودم این مشکل رو داشتم چند ماه و میترسیدم که دکتر برم اما به هر حال نمیشه رهاش کرد و تصمیم گرفتم پیش سکس تراپیست برم و بعد از چند جلسه مشکلم کاملا حل شد و دیگه بوجود نیومد . بنابراین اصلا جای نگرانی نداره . با همسرت هم صحبت کن و براش توضیح بده و یک جلسه باهم پیش تراپیست برید حتی خیلی کمک میکنه . در رابطه با خونریزی هم بنظر من پیش دکتر زنان برو حتما میتونه راهنماییت کنه

2 0
marjan
پاسخ به این نظر
13:53 - 22 مهر 00

سلام وقت بخیر ممنون از مطلب خوبتون من حدود یک ماه هست که ازدواج کردم اما موقع رابطه جنسی به شدت احساس درد میکنم و عضلاتم سفت میشه و نمیذاره که رابطه اتفاق بیفته و از این موضوع بسیار ترسیدم و میترسم از اینکه دکتر برم ایا راه درمانی نداره که خودمون بتونیم انجام بدیم دکتر دقیقا چیکار میکنه و چجوری کمک میکنه؟ بنظرتون چقدر طول میکشه تا این مشکل حل شه؟ امکانش هست حل شه دوباره مشکل ایجاد شه ممنونم

2 0
افزودن نظر:
captcha