ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

واژینیسموس چیست و برای درمان آن باید چه کرد؟

واژینیسموس چیست و برای درمان آن باید چه کرد؟

مسائل مختلفی می توانند روابط عاطفی و جنسی افراد در طول زندگی مشترک را تهدید نمایند. همانند مردان، زنان نیز ممکن است با مشکلاتی مانند واژینیسموس روابط جنسی را به خطر بیندازند و باعث ایجاد مشکلاتی برای ادامه ی زندگی شوند.

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروري، رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ملت ها و ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪي ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برخوردار از ﺗﺴﺎوي و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دو واژه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري و سلامت ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف آنها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ انسانها در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرداري و ﻓﺮزﻧﺪآوري، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروري اﺳﺖ.

ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﺟﻨﺴﯽ، ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ می باشد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج، معمولاً در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر می رود زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و دﺧﻮل اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪف ﺳﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ  اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس، اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي می تواند ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

شاید برخی از افراد مسائل جنسی را یکی از مهمترین قسمت های زندگی مشترک بدانند. کیفیت برقراری تماس جنسی می تواند باعث رضایت افراد از زندگی شده و تمایلات عاطفی و احساسی را نیز برانگیزد. زمانی که شخص از برقراری رابطه ی جنسی لذت نبرد ممکن است دیگر مسائل زندگی را نیز تحت تأثیر قرار داده و تغییر رفتار های اجتماعی و شخصی او مشهود باشد.

/// شماره های تماس ///

واژینیسموس یا مقاربت دردناک در زنان

یکی از مشکلاتی که میتواند برای خانمها در برقراری روابط جنسی به وجود آید، واژینیسموس است. واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس یک اختلال جنسی شایع از دسته اختلالات تناسلی لگنی دخولی دردناک است که در آن، اﻧﻘـﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی عضله های یک سوم ﺧﺎرﺟﯽ واژن است که مانع از مقاربت می شود. برای تشخیص این اختلال این تعریف به کار برده می شود: ﮔﺰارش شخصی زن از سابقه اسپاسم غیر ارادی، ﻣﺪاوم و مکرر ﻋﻀﻼت کف لگن به دلیل ترس یا چندش که در عمل نزدیکی و وارد ﮐﺮدن ﺷﯽ، آلت و معاینه واژﯾﻨﺎل تداخل ایجاد میکند.

اسپاسم عضلات اطراف و داخل مهبل خانم ها را واژینیسموس گویند. این امر میتواند با توجه به میزان درگیری خانم ها با این مشکل، شدت بیشتری نیز پیدا کرده و مانع از برقراری رابطه جنسی در خانم ها شود.

واژینیسموس

زمانی که یک خانم به این مشکل مبتلا می شود، هرگونه دخول به واژن برای او دردناک خواهد بود. این مورد میتواند حتی در صورت نزدیک شدن انگشت به واژن، ترس را برای خانم ها به همراه داشته باشد.

اگر چه بعضی از زﻧﺎن فقط در ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺖ واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس دارﻧﺪ اﯾـﻦ اﻧﻘـﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ورود اﺳﭙﮑﻮﻟﻮم ﺑﻪ واژن ﺷﻮد زﻧﯽ ﮐﻪ از واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ است به طور ﺧـﻮد آﮔـﺎه ﺧﻮاﻫﺎن داﺷـﺘﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧـﺎﺧﻮد آﮔـﺎه با ترس از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میکند همین ترس باعث می شود که خانم ها از رابطه جنسی، هیچ لذتی نبرند. چون گمان می کنند که بعد از عشق بازی های اولیه قرار است دخولی به واژن آنها صورت پذیرد.

خانمی که دچار واژینیسموس شده است، به طور غیر ارادی در هنگام مقاربت و نزدیکی، پاهای خود را محکم می بندد و اجازه نزدیک شدن به واژن خود را نمی دهد. همین امر سبب می شود تا با عشق بازی دیگر قسمت های بدن نیز به هیچ وجه تحریک نشود.

/// شماره های تماس ///

واژینیسموس حاصل منقبض شدن غیر ارادی عضلات کف لگن می باشد و خود فرد هیچ نقشی در بروز آن ندارد. همین امر سبب می شود تا انجام آزمایشات پزشکی نیز بر روی این افراد با مشکلات زیادی روبرو باشد. هر چه شدت واژینیسموس بیشتر باشد، ممکن است اضطراب و استرس بیشتری به فرد وارد شود. زمانی که یک خانم متوجه شود همسر او از مقاربت لذتی نمی برد، ممکن است دچار مشکلات روحی و روانی عدیده ای شود.

انواع واژینیسموس

واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس به دو شکل اولیه و ثانویه تقسیم میشود در ﺷﮑل اولیه که به ﻧﺎم «ازدواج ﺑﻪ وﺻﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه» ﺧﻮاﻧﺪه می ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻘﺎربت ﻣﻮفقی ﻧﺪاشته است. اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺨت ﻣﺬهبی و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه درﺑﺎره ﻣﻘﺎربت ﻧﯿز در اﯾﺠﺎد این اﺧﺘﻼل ﻣﺆﺛر ﻫﺴﺘﻨد در ﻧﻮع ﺛﺎﻧﻮیه زوج قبلاً ﺳﺎبقه دﺧﻮل واژﯾﻨﺎل ﻣﻮﻓق را داشته است. با وﺟﻮد دامنه وسیعی از ﻋﻮامل اﯾﺠﺎد واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس ﻣﺎنند ﻋﻼئم جسمی، ﺑﯿﻮﻟﻮژیک و روانی و ﻫمچنین ﻣﺴﺎئل ﺑﯿن ﻓﺮدي، اﯾن اﺧﺘﻼل جنسی اﺗﯿﻮﻟﻮژي ﻧﺎﺷﻨﺎخته دارد که ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎربت دردﻧﺎک میشود. 

علت ابتلا به واژینیسموس چیست؟

بر طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، این مشکل میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. البته مهمترین خصیصه واژینیسموس را میتوان قابلیت درمان آن دانست. هر چند بطور کامل و دقیق نمیتوان علتی را برای بروز این مشکل جنسی بیان نمود اما بیشترین درصد را میتوان متوجه روان افراد کرد. وقتی افراد از یک چیزی ترس داشته باشند، همواره به دنبال راهی برای فرار کردن از آن می باشند. تجربه دخول دردناک باعث می شود تا همواره خانم ها دچار ترس از خونریزی و دردهای ناشی از آن شوند.

آگاهی از علل به وجود آمدن این بیماری و اختلال می تواند نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت روند زندگی زوج ها داشته باشد. بنابراین لازم است تا آنها را با شرایط و علل بوجود آمدن این ترس و مشکل آشنا نموده تا بتوانند در صورت ابتلا به واژینیسموس نیز به جای تشدید علائم آن و بیشتر نمودن ترس خود، به دنبال راهی برای درمان این بیماری باشند.

واژینیسموس و درمان آن

از مهمترین علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به مقاربت و نزدیکی شتاب زده در شب اول ازدواج نام برد. در برخی از استان های کشور، هنوز این فرهنگ پابرجاست که شب اول ازدواج زنان بزرگ فامیل پشت در ایستاده تا شاهد مقاربت و نزدیکی زوجین باشند.

این مورد ممکن است استرسی زیادی را به فرد تحمیل کند و برای رهایی از این استرس ناچار باشند تا بصورت شتاب زده مقاربت را انجام دهند. البته در برخی موارد نیز ممکن است سهل انگاری آقایان در شناخت دردهای وارد شده به خانمها، ناشی از خونریزی و پاره شدن پرده رحم، باعث بوجود آمدن یک ترس روانی کامل برای خانمها و ارتباطات جنسی بعدی شود.

ﻋﻮامل روانی - اجتماعی ﻫﻤﺮاه با این اختلال، ﺷﺎمل آﻣﻮزشهای ﻏﻠط و ﺗﺠﺮبه های منفی در ﻣﻮرد رواﺑط جنسی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ یا ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎي وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﻏﻠﻮآﻣﯿز در ﻣﻮرد درد در طی فعالیت جنسی و ﺗﺠﺮبه ﻫﺎي جسمی و روانی دردﻧﺎک در ﺣﯿن نخستین فعالیت جنسی می باشد.

از مهمترین دلایل و علل ابتلا به واژینیسموس میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نا آگاهی از آناتومی و نوع عملکرد دستگاه تناسلی زن
  • نا آشنایی مرد و حتی خانم ها با روشهای فعالیت جنسی
  • تفاوت ‌های فرهنگی زن و شوهر درباره نوع برقراری روابط جنسی
  • سابقه خشونت و سوء استفاده جنسی (این مورد میتواند در دوران کودکی بیشترین تأثیر را در به وجود آمدن واژینیسموس داشته باشد)
  • سابقه بیماری، جراحی و مداخلات پزشکی که در گذشته انجام گرفته است
  • ترس از بارداری و مشکلات مربوط به آن
/// شماره های تماس ///

روش های درمان واژینیسموس

همانطور که در بالا اشاره شد، درمان واژینیسموس میتواند دغدغه های افراد مبتلا به این بیماری را کاهش دهد. قبل از برقراری اولین رابطه جنسی مشترک در شب ازدواج، میتوان با مراجعه به یک پزشک متخصص و انجام آزمایشات مختلف بر روی لگن خود، از بروز این اختلال جلوگیری نمود.

با توجه به روش های مختلف انجام گرفته بر روی بیماران میتوان گفت که تقریباً 99 درصد بیماران مبتلا، به راحتی درمان می شوند و می توانند زندگی مشترک خود را ادامه دهند. از بهترین روشها برای درمان واژینیسموس میتوان به استفاده از گشادکننده های لاستیکی یا شیشه ای در طول مدت معین، برای گشاد کردن ملایم و تدریجی مهبل خانم ها اشاره نمود.

ترس از رابطه جنسی

این روش باید زیر نظر پزشک متخصص صورت پذیرد و البته افراد نیز بصورت مداوم و روزانه آن را در منزل انجام دهند. البته که با توجه به علل روانی این بیماری، میتوان مراجعه به یک روانشناس متبحر را بهترین روش برای درمان این اختلال دانست. زیرا میتوان با استفاده از تمرین های مختلف ذهنی، خود را آماده نزدیکی با همسر نموده و باعث کاهش ترس شد.

زمانی که واژینیسموس شدت زیادی پیدا نکرده است، خانم ها می توانند با قرار دادن باسن در آب گرم یا حمام دوش آب گرم، عضلات لگن خود را سست کرده تا بتواند راحت تر به سمت مقاربت رود. در برخی از موارد مشاهده شده است که افراد از روش هایی مانند بی حس کردن عضلات خانمها یا بیهوشی کامل آنها برای مقاربت استفاده می کنند. این امر در دراز مدت میتواند اثرات جبران ناپذیری روی روحیه افراد داشته باشد و به هیچ وجه برای درمان واژینیسموس توصیه نمی شود.

اﻣﺮوزه ﻣﻌﺮوف ﺗﺮین و ﻣﺘﺪاول ترین روشهای روان درمانی که در درﻣﺎن ﮐﮋﮐﺎري جنسی به ﮐﺎر می رود، از ﻧﻮع درﻣﺎن ﻫﺎي شناختی - رفتاری (CBT) هستند. اﺟﺰاي ﺷﻨﺎختی درﺑﺮدارﻧﺪه ﻧﮕرش ها، ﺑﺎورﻫﺎ، داﻧش فرد از ﻣﺴﺎﺋل جنسی و نیز ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻮجه و ﺗﻤﺮکز می باشند. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﻧﻘش ﻣﻬمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در موقعیت ﻫﺎي جنسی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﺮخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.

درﻣﺎن ﺷﻨﺎختی - رﻓﺘﺎري، با تصحیح ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎ، هدایت ﺧﻮدﮔﻮیی ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻏﯿر ﻣﻨﻄقی ﻓﮑر و شناخت های ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، با ﻫﺪف راه اﻧﺪازي ﭘﺎسخ ﻫﺎي ﻣﻘﺎبله اي ﮐﺎرآﻣد و ﺳﺎزﮔﺎرانه و مهارگری های ﻫﯿﺠﺎن های منفی در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ها ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت جنسی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد میشود. اﯾن درﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮعه اي از ﻣﺪاخله ﻫﺎي روان درﻣﺎنی است که ﻫﺪف آن کاهش ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت روانی ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘر از هر ﻧﻮع مداخله روان ﺷﻨﺎختی دﯾﮕﺮی ﻣﺆﺛر است. اﯾن درﻣﺎن به ﻓﺮد ﮐﻤک ﮐﺮده تا درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺴﺎئلی که موجب ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روانی در وی میشوند، ﭘﯿﺪا نماید. ﺷﻨﺎخت ﻫﺎي ناسازگارانه، ﻧﻘش مهمی در ﭼﮕﻮنگی ﺗﻔﺴﯿر اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮﻗﻌﯿت ﻫﺎي جنسی و در ﻧﻬﺎیت در چرخه ﭘﺎسخ جنسی ﻓﺮد ایفا میکند.

نویسنده: محمد غلامی پور

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
برچسب ها:
(6 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: واژینیسموس چیست و برای درمان آن باید چه کرد؟

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی