22006198 021

واژینیسموس چیست و راه درمان آن چگونه است؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(40 رای)
واژینیسموس چیست و راه درمان آن چگونه است؟

واژینیسموس که در دسته اختلالات درد تناسلی – لگنی (GPPPD) طبقه بندی میشود، باعث میشود که عضلات کف لگن زنان در تلاش برای نفوذ به واژن منقبض شده و واژن را باریکتر و سفت تر کند. این اسپاسم های عضلانی غیرارادی هستند و زنان مبتلا به واژینیسموس اغلب با هر نوع نفوذ واژن مانند مقاربت واژینال، قرار دادن تامپون و معاینات زنان مشکل دارند. دخول، در صورت امکان، معمولاً بسیار دردناک است و باعث اضطراب شدید میشود. برای برخی از زنان، مقاربت غیرممکن است. زنان مبتلا به واژینیسموس همچنان میتوانند از نظر جنسی تحریک شوند و از بسیاری فعالیت های جنسی بدون دخول مانند رابطه جنسی دهانی لذت می برند.

با این حال، واژینیسموس میتواند برای زوجهایی که میخواهند رابطه جنسی واژینال داشته باشند، مشکل ساز باشد. این وضعیت به خوبی شناخته شده نیست و بروز آن در فرهنگهای مختلف، متفاوت است. بسیاری از زنان نمیتوانند دلیل بروز اسپاسم را توضیح دهند. آنها ممکن است احساس اضطرب کنند، در حالی که همسر آنها ممکن است احساس گیجی یا طرد شدن کند. راه درمان واژینیسموس چیست؟ در این مقاله انواع واژینیسموس و علت ابتلا به آنرا بررسی خواهیم کرد. همچنین به درمان قطعی واژینیسموس، درمان خانگی و تمرینات کگل برای درمان این اختلال خواهیم پرداخت. از آنجا که واژینسموس یکی از مشکلات شایع زنان است، پس از خواندن کامل این مقاله اگر مشکلتان با تمرینات برطرف نشد، شما میتوانید با مرکز مشاوره اینجا مکث برای درمان سریع واژینیسموس تماس حاصل کنید.

ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری، رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ملتها و ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ برخوردار از ﺗﺴﺎوی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دو واژه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و سلامت ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف آنها، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ انسانها در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرداری و ﻓﺮزﻧﺪآوری، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری نیز میباشد.

پیشنهاد میکنیم انجام دهید: تست آنلاین و رایگان شخصیت جنسی

ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ، ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ است. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج، معمولاً در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر میرود زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و دﺧﻮل اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪف ﺳﻨﺘﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس، اﺧﺘﻼل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی میتواند ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. شاید برخی از افراد، مسائل جنسی را یکی از مهمترین قسمتهای زندگی مشترک بدانند. کیفیت برقراری تماس جنسی میتواند باعث رضایت افراد از زندگی شده و تمایلات عاطفی و احساسی را نیز برانگیزد. زمانی که شخص از برقراری رابطه جنسی لذت نبرد، ممکن است دیگر مسائل زندگی را نیز تحت تأثیر قرار داده و تغییر رفتارهای اجتماعی و شخصی او مشهود باشد.

واژینیسموس

واژینیسموس یا مقاربت دردناک در زنان

یکی از مشکلاتی که میتواند برای خانم ها در برقراری روابط جنسی بوجود آید، واژینیسموس است. واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس یک اختلال جنسی شایع از دسته اختلالات تناسلی لگنی و یا دخولی دردناک است که در آن، اﻧﻘﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی عضله های یک سوم ﺧﺎرﺟﯽ واژن، مانع از مقاربت میشود. در واقع واژینیسموس، اسپاسم غیر ارادی، ﻣﺪاوم و مکرر ﻋﻀﻼت کف لگن بدلیل ترس یا چندش که در عمل نزدیکی و دخول آلت بوجود می آید، تعریف میشود. اسپاسم عضلات اطراف و داخل مهبل خانمها را نیز واژینیسموس گویند. این امر میتواند با توجه به میزان درگیری خانمها با این مشکل، شدت بیشتری نیز پیدا کرده و مانع از برقراری رابطه جنسی شود.

زمانی که یک خانم به این مشکل مبتلا میشود، هرگونه دخول به واژن برای او دردناک خواهد بود. این مورد میتواند حتی در صورت نزدیک شدن انگشت به واژن، ترس را برای خانمها به همراه داشته باشد. اگر چه بعضی از زﻧﺎن فقط در ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺖ، واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﻧﻘﺒﺎض ﻏﯿﺮارادی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ورود اﺳﭙﮑﻮﻟﻮم ﺑﻪ واژن ﺷﻮد. زﻧﯽ ﮐﻪ از واژﯾﻨﯿﺴﻤﻮس رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد، ﻣﻤﮑﻦ است بطور ﺧﻮد آﮔﺎه، ﺧﻮاﻫﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه با ترس، از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی میکند. همین ترس باعث میشود که خانم ها از رابطه جنسی، هیچ لذتی نبرند. چون گمان میکنند که بعد از عشق بازی های اولیه، قرار است دخولی به واژن آنها صورت پذیرد.

خانمی که دچار واژینیسموس شده است، بطور غیرارادی در هنگام مقاربت و نزدیکی، پاهای خود را محکم میبندد و اجازه نزدیک شدن به واژن خود را نمیدهد. همین امر سبب میشود تا با عشق بازی دیگر قسمتهای بدن نیز به هیچ وجه تحریک نشود. واژینیسموس حاصل منقبض شدن غیرارادی عضلات کف لگن است و خود فرد هیچ نقشی در بروز آن ندارد. بنابراین سبب میشود تا انجام آزمایشات پزشکی نیز بر روی این افراد با مشکلات زیادی روبرو باشد. هر چه شدت واژینیسموس بیشتر باشد، ممکن است اضطراب و استرس بیشتری به فرد وارد شود. زمانی که یک خانم متوجه شود همسر او از مقاربت لذتی نمیبرد، ممکن است دچار مشکلات روحی و روانی عدیده ای شود.

ترس از رابطه جنسی

انواع واژینیسموس

دو نوع اصلی واژینیسموس وجود دارد.

اولیه

این زمانی است که یک زن هر بار که چیزی وارد واژن خود میشود، از جمله آلت تناسلی (که به آنرابطه جنسی نفوذی میگویند) درد می کشد یا زمانی که هرگز نمیتواند چیزی را وارد واژن خود کند. به آن واژینیسموس مادام العمر نیز میگویند.

ثانوی

این زمانی است که یک زن قبلاً بدون درد رابطه جنسی داشته است، اما بعد از آن دشوار یا غیرممکن میشود. به آن واژینیسموس اکتسابی نیز میگویند.

علائم واژینیسموس

رابطه جنسی دردناک (دیسپارونی) اغلب اولین علامت واژینیسموس است. درد فقط با دخول اتفاق میافتد و معمولا پس از خروج از بین میرود، اما نه همیشه. برخی از زنان آنرا به عنوان سوزش یا احساسی مانند برخورد آلت تناسلی با دیوار توصیف میکنند. بسیاری از زنانی که مبتلا به واژینیسموس هستند، هنگام گذاشتن تامپون یا معاینه لگن در مطب نیز احساس ناراحتی میکنند.

سایر علائم واژینیسموس عبارتند از:

 • به هیچ وجه قادر به داشتن رابطه جنسی دخول یا قرار دادن تامپون نیستید
 • ترس از درد یا رابطه جنسی
 • از دست دادن میل جنسی

این علائم غیرارادی هستند، به این معنی که یک زن نمیتواند بدون درمان آنها را کنترل کند.

ترس از رابطه جنسی

علل واژینیسموس

پزشکان دقیقاً نمیدانند که چرا واژینیسموس اتفاق میافتد. معمولاً با اضطراب یا ترس از داشتن رابطه جنسی مرتبط است. اما همیشه مشخص نیست که کدام یک اول اتفاق میافتد، واژینیسموس یا اضطراب. برخی از زنان در همه شرایط مبتلا به واژینیسموس هستند، دیگران فقط در موارد خاص آنرا دارند. یا ممکن است آنرا با آمیزش جنسی داشته باشند اما نه با تامپون یا در طول معاینات پزشکی. سایر مشکلات سلامتی مانند عفونت و خشکی نیز میتواند باعث مقاربت دردناک شود. مهم است که به پزشک مراجعه کنید تا بفهمید علت آن چیست. واژینیسموس وضعیتی است که میتواند بدلیل استرس های فیزیکی، استرس های عاطفی یا هر دو رخ دهد. میتواند قابل پیش بینی باشد، به این معنی که این مسئله اتفاق می افتد زیرا فرد انتظار دارد که اتفاق بیفتد.

محرک های عاطفی عبارتند از:

 • ترس، به عنوان مثال، از درد یا بارداری
 • اضطراب در مورد عملکرد یا بدلیل احساس گناه
 • مشکلات رابطه، به عنوان مثال، داشتن یک شریک متجاوز یا احساس آسیب پذیری
 • رویدادهای آسیبزای زندگی، از جمله تجاوز جنسی یا سابقه سوء استفاده
 • تجربیات دوران کودکی، مانند قرار گرفتن در معرض تصاویر جنسی یا به تصویر کشیدن رابطه جنسی در دوران رشد

محرک های فیزیکی شامل:

 • عفونت، مانند عفونت دستگاه ادراری (UTI) یا عفونت قارچی
 • شرایط سلامتی، مانند سرطان یا لیکن اسکلروزیس
 • زایمان
 • یائسگی
 • جراحی لگن
 • پیش بازی ناکافی
 • روانکاری ناکافی واژن
 • عوارض جانبی دارو

مشکلات جنسی میتوانند بر افراد از هر جنسی تأثیر بگذارند. فرد نباید خود را سرزنش کند یا احساس شرم کند. در بیشتر موارد، درمان میتواند بسیار کمک کننده باشد.

واژینیسموس چگونه درمان میشود؟

طیف وسیعی از گزینه های درمانی برای واژینیسموس وجود دارد. به دکتری مراجعه کنید که بتوانید آشکارا و بدون ترس با او صحبت کنید. پزشک شما معمولا سعی میکند هر گونه شرایط فیزیکی زمینه ای را که ممکن است به واژینیسموس کمک کند، تشخیص و بهبود بخشد. پزشک شما همچنین ممکن است شما را به سایر متخصصان سلامت مانند فیزیوتراپیست، روانشناس یا سکس تراپیست ارجاع دهد. زنان مبتلا به واژینیسموس میتوانند تمریناتی را در خانه انجام دهند تا کنترل و شل کردن عضلات اطراف واژن خود را یاد بگیرند. این کار حساسیت زدایی پیشرونده نامیده میشود. ابتدا، تمرینات کگل را با فشردن همان عضلاتی که برای متوقف کردن جریان در هنگام ادرار کردن استفاده میکنید، انجام دهید:

 • عضلات را منقبض کنید.
 • آنها را برای 2 تا 10 ثانیه نگه دارید.
 • عضلات را شل کنید.

هر بار حدود 20 کگل انجام دهید. میتوانید هر چند بار در روز آنها را انجام دهید.

پس از چند روز، در حین انجام تمرینات، یک انگشت را تا حدود اولین مفصل بند انگشتی، داخل واژن قرار دهید. ممکن است لازم باشد ابتدا ناخن های خود را کوتاه کنید و از ژله روان کننده استفاده کنید. یا تمرینات را در وان حمام انجام دهید، جایی که آب یک روان کننده طبیعی است. با یک انگشت شروع کنید و به سه انگشت برسانید. احساس خواهید کرد که عضلات واژن در اطراف انگشت شما فشرده میشوند. اگر راحت نیستید، بلافاصله میتوانید انگشت خود را بیرون بیاورید. برای زنانی که واژینیسموس آنها با ترس یا اضطراب مرتبط است، درمان اغلب کمک میکند.

درمان واژینیسموس با خود مراقبتی

مراقبت از خود

تعدادی از تکنیک های خودمراقبتی میتوانند به درمان واژینیسموس کمک کنند. بدن خود را بشناسید. کمی برای خودتان وقت بگذارید تا بدنتان را بررسی کنید و ببینید چه چیزی برای شما خوب است. مطمئن شوید که آرام هستید. قبل از اینکه بخواهید به خودتان نفوذ کنید، به آنچه در داخل و اطراف قسمت بیرونی واژن (فرج) خود احساس میکنید عادت کنید. هنگامی که با آنراحت و آرام شدید، سعی کنید انگشت خود را به آرامی داخل واژن خود وارد کنید. ممکن است روزها یا هفته ها طول بکشد تا به مرحله ای برسید که به اندازه کافی برای انجام این کار احساس راحتی کنید. هنگامی که توانستید این کار را انجام دهید، اطراف واژن خود را با انگشت خود احساس کنید و به آرامی به داخل واژن فشار دهید.

ممکن است بخواهید به جای آن یک تامپون روغن کاری شده قرار دهید. از همین روش استفاده کنید و قبل از وارد کردن هر چیزی مطمئن شوید که آرام هستید. اگر شریک جنسی دارید، میتوانید از او بخواهید که به آرامی اندام تناسلی شما را لمس کند تا به آن عادت کنید. وقتی به مرحله ای رسیدید که میخواهید رابطه جنسی را امتحان کنید، کارها را به آرامی پیش برده و در هیچ کاری عجله نکنید. اگر این روشها کمکی نکرد، با یک مشاور جنسی یا سکستراپیست تماس بگیرید. اگر درد دارید، در مورد داروهایی که میتوانید مصرف کنید راهنمایی بگیرید.

واژینیسموس یک وضعیت دردناک است که در آن فرد نمیتواند نفوذ به واژن را تحمل کند. این مسئله بدلیل سفت شدن عضلات کف لگن رخ میدهد. امکان درمان واژینیسموس وجود دارد. با این حال، درمان به علت زمینه ای بستگی دارد که ممکن است جسمی، روانی یا ترکیبی از هر دو باشد. هر چه علت پیچیده تر یا علائم شدیدتر باشند، درمان ممکن است بیشتر طول بکشد. بطور معمول، درمان شامل تشخیص و مدیریت هر گونه مشکل فیزیکی اساسی، انجام درمان روانشناختی، انجام تمرینات لگنی و استفاده از گشادکننده های واژن برای بهبود تدریجی تحمل دخول است.

منابع: webmd.com و medicalnewstoday.com و healthdirect.gov.au

سوالات متداول

1. چه عواملی باعث واژینیسموس می شوند؟
همیشه دلیل خاصی برای واژینیسموس وجود ندارد. معمولاً این وضعیت با سوء استفاده جنسی یا تروما، رابطه جنسی دردناک گذشته و عوامل عاطفی مرتبط بوده است. در بعضی موارد، علت مستقیمی پیدا نمی شود یا علت فیزیولوژیک است.

2. آیا واژینیسموس شایع است؟
واژینیسموس خیلی شایع نیست و معمولاً به صورت خود به خود ایجاد می شود و از بین می رود. خیلی از افراد شاید متوجه این موضوع نشوند.

3. واژینیسموس چه احساسی دارد؟
واژینیسموس یک سفت شدن غیر ارادی عضلات کف لگن است وقتی یک زن سعی می کند چیزی را داخل واژن خود وارد کند. این باعث ایجاد سوزش شدید می شود و می تواند نفوذ را غیرممکن سازد. مهبل ممکن است کاملاً گیره شود و ورود را مسدود کند، گویی دیوار آجری جلوی آن است.

4. آیا واژینیسموس قابل درمان است؟
واژینیسموس کاملاً قابل درمان است. اگر علت روانی باشد، معمولاً با استفاده از سکس تراپی درمان شود. جایی که به شما کمک می کند تا به تدریج با استفاده از مربیان واژینال و تکنیک های ریلکسیشن بر آن غلبه کنید. در صورت لزوم به شما مشاوره یا درمان رفتاری شناختی (CBT) داده می شود.

نظرات کاربران:
ای سان
پاسخ به این نظر
1402/12/15

سلام وقتتون بخیر درمان طبیعی واژینیسموس چطوریه؟ یا حتما باید با دارو درمان شه؟

0 0
marjan
پاسخ به این نظر
1400/7/22

سلام وقت بخیر ممنون از مطلب خوبتون من حدود یک ماه هست که ازدواج کردم اما موقع رابطه جنسی به شدت احساس درد میکنم و عضلاتم سفت میشه و نمیذاره که رابطه اتفاق بیفته و از این موضوع بسیار ترسیدم و میترسم از اینکه دکتر برم ایا راه درمانی نداره که خودمون بتونیم انجام بدیم دکتر دقیقا چیکار میکنه و چجوری کمک میکنه؟ بنظرتون چقدر طول میکشه تا این مشکل حل شه؟ امکانش هست حل شه دوباره مشکل ایجاد شه ممنونم

4 0
b
پاسخ به این نظر
1399/12/16

سلام من نوزده سالمه چن ماهی میشه عقدکردم تازه باشوهرم تصمیم گرفتیم که رابطه داشته باشیم ولی راه واژنم مسدودهست نمیشه اصن الت نمیره توش اگ بره یکمش میره اونم باکلی درد نمیدونم چیکارکنم چن بارمیشه ک موقع نزدیک شدن کلا خون ریزی میکنم امادردنداره یانمیسوزه موقع خون ریزی درحین رابطه خیلی دردداره انگشت راحت میره توش ولی الت اصلا نمیدونم چیکارکنم میترسم توروخداکمک کنیدای خدا

2 0
zeinab
1400/6/29

سلام دوست عزیز نگران نباش اولا . بعدشم اینکه این مشکلی نیست که نشه حلش کرد . من خودم این مشکل رو داشتم چند ماه و میترسیدم که دکتر برم اما به هر حال نمیشه رهاش کرد و تصمیم گرفتم پیش سکس تراپیست برم و بعد از چند جلسه مشکلم کاملا حل شد و دیگه بوجود نیومد . بنابراین اصلا جای نگرانی نداره . با همسرت هم صحبت کن و براش توضیح بده و یک جلسه باهم پیش تراپیست برید حتی خیلی کمک میکنه . در رابطه با خونریزی هم بنظر من پیش دکتر زنان برو حتما میتونه راهنماییت کنه

3 0
مونا
پاسخ به این نظر
1399/2/6

سلام چند جلسه برای درمان لازمه و اینکه من تازه فهمیدم این مشکل رو انگار دارم و خیلی اضطراب گرفتم، لرزش دست هم میدا کردم

3 0
مرکز مشاوره مکث
1399/7/15

سلام، معمولا با توجه به شدت و میزان ترس، تعداد جلسات درمانی متفاوت است. لطفا برای ارزیابی اولیه با شماره 22004925 تماس بفرمایید.

2 0
مرکز مشاوره مکثb
پاسخ به این نظر
1399/1/14

سلام دوستان عزیز با توجه به اهمیت ارزیابی و تشخیص در روند مشاوره روانشناسی جهت بر طرف کردن مشکلات با متخصصان مرکز مشاوره مکث تماس حاص بفرمایید. ۲۲۰۰۶۱۹۸ ۲۲۰۰۴۹۲۵

1 2
mina
پاسخ به این نظر
1399/1/12

سلام ایا در خانه و با انگشت یا خودکار تمرینهای درمانی واژینیسموس رو میشه انجام داد چون دوستم که مشکل داشت اینکارو کرده و خوب شده خواستم بدونم راهکارش چییه

2 0
الناز
پاسخ به این نظر
1399/1/9

سلام من 2 ماه ازدواج کردم و هنوز نتونستم با همسرم ارتباط برقرار کنم خیلی سخته خیلی این واژینیسموس چیزه بدیه و واقعا موندم چیکار کنم خسته شدم رومم نمیشه برم دکتر میترسم که همسرم بفهمه و فکر کنه که مشکل خاصی دارم. همش دارم بهونه میارم و اونم داره فشار میاره.

3 0
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ