22004925 - 021
کشمکش در خانواده
شروع فرایند رها شدن از والدین به شیوه سالم از طریق ترتیب دادن زندگی مستقل، هدف بزرگ و اقدام مهمی برای رفع مشکل کشمکش در خانواده و خانه است.
جاذبه میان فردی
در هیچ حوزه ایی از رفتار آدمی به اندازه جاذبه میان فردی و متقابل، دوست داشتن، عاشق شدن، تمایل جنسی، شناختها و هیجانها به شکلی پیچیده و در هم تنیده نیست.
پخته شدن شخصیت
انسان هاي پخته، پخته به دنيا نمي آيند. پخته شدن شخصیت زمان بر است و فقط آدم هاي بزرگسال مي توانند به تحقق خود، نزديك شوند.
نقش آفرینی در کودک
شاید مهمترین مسئولیت پدر و مادرها بعد از تهیه نیازهای اولیه کودکانشان از قبیل خوراک، پوشاک و احساس امنیت، نقش آفرینی در فرزندانشان میباشد.
علاقه اجتماعی
علاقه اجتماعی و اهمیت آن برای کودکان، جوانان و بزرگسالان که ارتباط خوبی در جامع داشته باشند و اهمیت آن برای جامعه از نظر روانشناس بزرگ ادلر


صفحه: 14567