22004925 - 021
انواع عشق چگونه است؟
عشق در واقع احساس محبت عمیقی است که فردی میتواند به فرد دیگری داشته باشد. در این احساس محبت، تلفیقی از صمیمیت، همدلی، رازداری و صداقت میباشد.


صفحه: 1234567