22004925 - 021
جاذبه میان فردی
در هیچ حوزه ایی از رفتار آدمی به اندازه جاذبه میان فردی و متقابل، دوست داشتن، عاشق شدن، تمایل جنسی، شناختها و هیجانها به شکلی پیچیده و در هم تنیده نیست.


صفحه: 123456
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث