22006198 021

بهترین کانون توسعه مدیران ایران

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(12 رای)
بهترین کانون توسعه مدیران ایران

در سازمان های نوین، پیاده سازی کانون توسعه مدیران با هدف پرورش مدیران موثر به عنوان یک استراتژی اثربخش بعد از کانون ارزیابی انجام می شود. کانون ارزیابی و کانون توسعه مدیران، فرآیند بسیار پیچیده ای است که نیازمند حضور متخصصان با تجربه و ابزارهای جدید آموزشی در جهت رشد و توسعه شایستگی مدیران می باشد. موسسه توسعه مدیران مکث با توجه به تجربه های گسترده در زمینه های مدیریت منابع انسانی، کانون ارزیابی و کانون توسعه مدیران و همچنین روانشناسی صنعتی و سازمانی بهترین گزینه برای سازمان ها می باشد. فرآیندهای کانون توسعه مدیران با هدف توسعه و ارتقاء شایستگی های مدیران قدیمی و جدید سازمان اجرا می شود و علاوه بر روزآمد ساختن و توسعه شایستگی مدیران فعلی و توسعه مهارت ها و قابلیت های آن ها، مدیران و رهبران آتی سازمان را نیز در بر می گیرد.

کانون توسعه و ارزیابی مدیران

چرا توسعه مدیران و رهبران اهمیت و ضرورت است؟

مدیریت بحران

در زمان گل و بلبل مدیریت کردن هنر نیست، بلکه در زمان بحران هنر مدیریتی مشخص می شود. مدیران و رهبران موثر و توانمند این قابلیت را دارند که در شرایط بحرانی و غیر قابل پیش بینی انعطاف به خرج داده و تغییرات مورد نیاز سازمان را به موقع ایجاد کنند. مدیران و رهبرانی که از قابلیت ها و مهارت های روزآمد و کارآمد برخوردارند، به آسانی می توانند سبک های رهبری و شیوه های مدیریتی خود را متناسب با شرایط جدید تغییر داده و هوشمندانه تصمیم گیری کنند. کانون توسعه با فراهم کردن فرصت های رشد و یادگیری مستمر به مدیران و رهبران این امکان را می دهد که قابلیت ها و مهارت های خود را ارتقاء داده و سبک های مدیریتی و رهبری خود را بهبود بخشند. کانون توسعه مدیران و رهبران را قادر می سازد تا در شرایط بحرانی و موقعیت های غیرقابل پیش بینی با اخذ تصمیمات درست و به موقع افراد، تیم ها و فرآیندهای سازمانی را به طور اثربخش هدایت کنند.

رشد و موفقیت پایدار سازمان

کانون توسعه مدیران راهکاری اثربخش برای موفقیت پایدار سازمان و کارکنان محسوب می شود. کانون توسعه بستر لازم را برای تقویت مهارت های مدیریتی و رهبری (نظیر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، مذاکره، تیم سازی) فراهم می آورد و موجب بهبود روابط مدیران و رهبران با افراد و تیم ها می شود. برقراری روابط موثر از طریق مدیران و رهبران الهام بخش می تواند انگیزه شغلی و بهره وری عملکرد کارکنان را افزایش داده و باعث رضایت شغلی آن ها شود. فرآیندهای کانون توسعه موجب توانمندسازی و بهبود نگرش مدیران و رهبران نسبت به کارکنان، افزایش رضایت شغلی و تعهد کارکنان و در نهایت رشد و موفقیت پایدار سازمان می شود.

جانشین پروری مدیران

حضور مدیران و رهبران موثر در سازمان های نوین به عنوان یک مزیت رقابتی ارزشمند شناخته می شود، اما دستیابی به این مدیران و رهبران اثربخش در بازار کار امروزی بسیار چالش برانگیز است. در چنین شرایطی، کانون توسعه این امکان را به سازمان ها می دهد که علاوه بر توانمندسازی رهبران فعلی، مدیران و رهبران مورد نیاز خود را برای آینده نه چندان دور پرورش دهند.

کانون توسعه زیرساخت لازم را برای کشف استعدادهای مدیریتی و رهبری در داخل سازمان فراهم می آورد. در واقع سازمان ها از طریق کانون توسعه می توانند به صورت نظام مند نامزدهای توانمند را در داخل سازمان شناسایی کرده و فرصت رشد و توسعه را برای آن ها مهیا سازند. کانون توسعه با اجرای برنامه های آموزشی مستمر می تواند استعدادهای درون سازمانی را به مدیران و رهبران عالی مورد نیاز سازمان تبدیل کند. علاوه بر این، اجرای فرآیندهای کانون توسعه تمام کارکنان سازمان را به رشد و یادگیری مستمر ترغیب می کند تا در مسیر تبدیل شدن به مدیران و رهبران آینده قرار گیرند. چنین دستاوردهایی در بلندمدت موجب پرورش سرمایه های انسانی شده و کارایی و عملکرد کلی سازمان را ارتقاء خواهد داد.

کانون توسعه مدیران

بهترین کانون توسعه مدیران ایران

ارزیابی

موفقیت فرآیندهای کانون توسعه مستلزم اجرای کانون ارزیابی دقیق به منظور بررسی جامع وضعیت موجود سازمان، شناسایی اولویت ها و نیازهای سازمان و تعیین فاصله وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب قابل تحقق است. کانون ارزیابی پیش نیاز موفقیت فرآیندهای کانون توسعه محسوب می شود. نتایج ارزیابی و بررسی وضعیت موجود سازمان عبارتند از:

  1. کشف استعداد های مدیریتی درون سازمانی و شناسایی شایستگی های کلیدی مورد نیاز
  2. شناسایی نقاط قابل بهبود رهبران و مدیران فعلی و تعیین شایستگی های کلیدی مورد نیاز

ارزیابی موثر مستلزم شناسایی نیازها و اولویت های سازمان است تا بر مبنای آن مدل شایستگی مختص سازمان تدوین شود. مدل شایستگی شاخص های لازم را برای ارزیابی مدیران فعلی و کشف استعدادهای درون سازمانی فراهم می کند.

کانون ارزیابی شامل فرآیندهای زیر است:

  • تحلیل و ارزیابی سازمانی
  • تجزیه و تحلیل شغل
  • تجزیه و تحلیل مدل شایستگی
  • تحلیل مدیران فعلی و افراد مستعد
  • ارزیابی شایستگی ها بر ابزارهای مختلف

تحلیل و ارزیابی سازمانی

آموزش، یادگیری و توسعه زمانی اثربخش است که در راستای چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و استراتژی های سازمان تعریف شود. در ارزیابی سازمانی باید دقیقاً مشخص شود که مدیران فعلی و آتی برای تحقق اهداف سازمان نیازمند چه نوع دانش، نگرش، مهارت ها و قابلیت هایی هستند. نتایج این ارزیابی به تدوین مدل شایستگی عمومی و تخصصی سازمان کمک می کند. در طی این فرآیند، راهکارهایی نظیر بنچ مارک و تحلیل سازمان های موفق مشابه همراه با تحلیل بازار پیشنهاد می شود.

تجزیه و تحلیل شغل

در طی این فرآیند، حیطه اختیارات، مسئولیت ها و وظایف هر یک از مدیران ارشد و میانی فعلی و آتی سازمان مشخص شده و بر مبنای آن دانش، نگرش، مهارت ها و قابلیت هایی موردنیاز آن ها تعیین می شود. باید به این نکته توجه داشت که در این مرحله تنها به الزامات شغل و شاغل بر اساس شرح شغل و همچنین شرایط و محیط کاری توجه می شود و قابلیت ها و ویژگی های فردی مدیران بررسی نمی شود.

تحلیل و ارزیابی مدیران فعلی و افراد مستعد

این فرآیند شامل دو گام اساسی است:

  1. عملکرد فعلی مدیران سازمان بر مبنای عملکرد مورد انتظار، الزامات شغلی و نیازهای سازمان به صورت انفرادی تحلیل و ارزیابی می شود. در طی این فرآیند ویژگی ها، نقاط ضعف، قابلیت های فردی افراد بررسی شده و شایستگی های کلیدی مورد نیازشان تعیین می شود.
  2. استعدادهای درون سازمانی برای تصدی پست های مدیریتی و رهبری آتی شناسایی شده و ویژگی ها، نقاط قابل بهبود و قابلیت های آن ها مشخص می شود. در طی این فرآیند، شایستگی های کلیدی مورد نیاز این افراد برای تبدیل شدن به رهبران و مدیران عالی تعیین می شود.

تدوین و اجرای برنامه توسعه فردی و سازمانی

موفقیت کانون توسعه در گرو یافتن کارآمدترین محتوای آموزشی و موثرترین روش آموزش و یادگیری است. در طی این فرآیند، ساختار و محتوای برنامه های آموزشی مورد نیاز تعیین شده و در گام بعدی الزامات اجرای موفقیت آمیز برنامه ها نظیر انتخاب مدرسان حرفه ای، روش آموزشی موثر، مکان آموزشی مناسب، تجهیزات و امکانات مورد نیاز مشخص می شود. اجرای برنامه های آموزشی می تواند به صورت حضوری، مجازی و یا به صورت ترکیبی باشد و در محیط سازمان و یا خارج از سازمان برگزار شود. در این مرحله، اهداف و خروجی مورد نظر دوره های آموزشی و شاخص های ارزیابی آن ها به صورت شفاف تعیین شده و در اختیار افرادی که در فرآیند یاددهی و یادگیری مشارکت دارند، قرار می گیرد.

کانون توسعه رهبران

ارزیابی عملکرد مدیران و افراد مستعد

فرآیندهای کانون توسعه با ارزیابی آغاز شده و با ارزیابی نیز به پایان می رسد. ارزیابی نهایی مشخص می کند که چه میزان از اهداف مورد نظر کانون توسعه تحقق یافته اند. در طی این فرآیند، نتایج ارزیابی عملکرد مدیران و یا افراد مستعد از زمان شرکت در برنامه های آموزشی بررسی می شود. بررسی عملکرد افراد نشان خواهد داد که آن ها تا چه میزان از آموزش های ارائه شده بهره گرفته اند. اگر افراد توانسته باشند تغییرات لازم را در فرآیندهای کاری خود ایجاد کنند و عملکرد خود را ارتقاء دهند، می توان نتیجه گرفت که محتوای برنامه های آموزشی و روش های ارائه متناسب با ویژگی ها و نیازهای افراد، تیم ها و سازمان انتخاب شده است.

پایش مستمر برنامه های آموزشی مستلزم ارزیابی مستمر و تعیین دلایل شکست و موفقیت است. اهمیت ارزیابی نهایی در فرآیندهای کانون توسعه به این دلیل است که نشان می دهد کانون توسعه برای تاثیرگذاری بیشتر بر عملکرد سازمان نیازمند چه نوع تغییراتی است. این ارزیابی به همسویی فرآیندهای کانون توسعه با نیازهای و اولویت های مدیران و سازمان ها می انجامد و از صرف زمان و هزینه های بی ثمر جلوگیری می کند.

برنامه توسعه مدیریت چیست؟

برنامه توسعه مدیریت برای تمام مدیران در سطوح سازمانی که می خواهند درک و عملکرد خود را از اصول مدیریتی بنیادی در چهارچوب محیط چالش برانگیز امروز توسعه دهند، طراحی شده است.

این دوره مدیرانی را از سوابق، تجارب و سطوح مدیریتی مختلف جذب می کند که گرد هم آیند تا در مورد مسائل اساسی پیش روی مدیران در سازمان های پیچیده امروزی بحث کنند. این دوره سه روزه بسیار تعاملی و مشارکت محور است. مربیان از انواع روش های تدریس برای مشارکت فعال شرکت کنندگان و تسهیل فرآیند یادگیری استفاده می کنند.

این برنامه بر کاربرد عملی اصول مدیریت بحث شده تمرکز دارد. شرکت کنندگان این دوره با یک برنامه کتبی به محل کار خود باز می گردند تا یادگیری خود را به افزایش اثربخشی مدیریتی در محل کار تبدیل کنند.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ