22006198 021
اختلال دلبستگی واکنشی (RAD)
اختلال دلبستگی واکنشی نوعی اختلال بسیار نادر مخصوص کودکان به دلیل عدم مراقبت کافی و یا بی توجهی است که در آن کودک رفتارهای اجتماعی غیرعادی بروز میدهد.


صفحه: 12345618