ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته کارگاه: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
اکت نوعی درمان مستقل است که ریشه در درمانهای شناختی رفتاری دارد.  با این تعریف که در این نوع از درمان به مراجع کننده نحوه پذیرش و قبول شرایط خود را یاد میدهند. در کارگاه اکت گفته شد  از آنجایی که بیش تر مشکلات روانی ریشه در کودکی دارد و خانواده و والدینمان بنابراین در بزرگسالی هر فردی که رنج عمیقی را متحمل میشود، در کودکی خود به دنبال مقصر رنج خود میگردد. درمان اکت مراجع را به سالهای دور خود برمیگرداند و تحمل و پذیرش رنج را با قبول مسؤلیت رفتار فعلی مراجع میخواهد.  در واقع با تغییر نگرش در زمان حال و قبول آنجه که در گذشته بوده است، جدای از تعبیر خوب و یا بد آن یکی از اساسی ترین راه های درمان اکت است. وقتی بیمار بتواند بپذیرد در زمان حال، آنچه را مه گذشته است در ذهن خود بپذیرد، و بداند که اکنون خود را با تفکر و خیالات گذشته و تحلیل های دوران کودکی نباید خراب کند، اولین قدم را در این درمان برداشته است.  درمان اکت ۶...
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA