ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته کارگاه: طرحواره درمانی

طرحواره درمانی یک روش درمانی شناختی است که در ابتدا با شناخت مسائلی که با آنها درگیر هستیم، آشنا میشویم، در واقع اینکه چه چیزی باعث آزار و اذیت ما میشود و مسئله اصلی ما شده که خود را نیازمند به درمان میبینیم. مقوله طرحواره درمانی یک روش  درمانی است که در آن درمانگر نیازمند شناخت از خود و محیط پیرامون خود است. مثلا با این توضیح که  اگر احساس میکنیم همیشه از طرف والدینمان سرخورده میشویم، در درمان روانکاوی موضوع به کودکی و اتفاقات آن دوره برمیگردد و با تداعی آزاد میتوانیم به ترمیم دوره های کودکی برگردیم. اما در طرحواره درمانی همانطور که مسئله به کودکی و تصمیمات دوره کودکی برمیگردد اما اکنون ما بسیار مهم است، اینکه در بزرگسالی بدانیم در کودکی چه تصمیمی گرفته ایم و چه طرحواره ایی را برای خودمان ثبت کرده ایم و پس از آن اکنون با شناخت گذشته، در رفتار ها و تصمیمات امروزمان تغییر ایجاد کنیم. رویکرد طرحواره...
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA