ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته کارگاه: رفتار درمانی (دیالیتیک)

رفتار درمانی دیالکتیک دکتر مریم موسوی نیک، درمانی مبتنی بر شناخت درمانی است، که بر اساس ذهن آگاهی و شناخت صورت میگیرد. در رفتار درمانی دیالکتیک افراد بر اساس تغییر در نگرش و ایجاد تغییر در رفتار هایشان میتوانند رفتار دیگری را پیش بگیرند و بنابرآن تغییر در رفتار باعث میشود به مرور فرد در ذهن خود نیز تغییر ایجاد کند. رفتار درمانی دیالکتیک بر روی چه افرادی اثر می گذارد  افرادی که رفتار درمانی دیالکتیک بر روی آنها اثر میگذارد در بیش تر مواقع با درمانهای روانپویشی و روانکاوی درمانشان به تعویق و زمان های زیادی برای مرور کودکی و گذشته شان میگذرانند. اما از آنجایی که رفتار درمانی، نوعی از درمان است که اثر آن زودتر و واضح تر از دیگر درمان ها است و همچنین در شیوه و نوع رفتار افرادی که رفتار های آسیب رسان برای خود و دیگران دارند اثر گذاری بهتری دارد. رفتار های آسیب رسان  البته بحث از رفتار های آسیب رسان، همان رفتار های خود...
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA