22004925 - 021
از دست دادن شنوایی در کودکان
اگرچه از دست دادن شنوایی در هر سنی می تواند اتفاق بیافتد ولی مشکلات شنوایی در موقع تولد یا دوران شیرخواری و سالهای نوپایی، میتواند به نتایج وخیمی منجر شود.


صفحه: 12345617