22004925 - 021
اختلال شخصیت وسواسی
اختلال شخصیت وسواسی و یا (OCPD) نوعی از اختلال است که فرد به واسطه آن خود را در رفتارهای اجباری و غیر قابل انعطاف قرار میدهد.
وسواس در کودکان
وسواس در کودکان یکی از اختلالات جوامع پیشرفته است و عامل ژنتیک در وجود آن نقش مهمی را ایفا میکند. در رفتارهای وسواس گونه، نقش اضطراب یکی از عوامل مهم است.


ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث