22004925 - 021
اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن
اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری رفتار اعتیادگونه است که وابستگی شدیدی دارد. افراد دچار اعتیاد به قمار در تمام چالشهای فرد دچار اعتیاد قرار میگیرند.
درمان اعتیاد به فیلم پورن
سکس و اعتیاد به پورن یکی از اختلالات جنسی محسوب میشود که بر اساس آن فرد مجبور به عادت رفتاری میشود که در آن دیدن فیلم های پورن اولین عامل تحریک جنسی است.
اعتیاد به الکل
اعتیاد به الکل از دسته رفتارهای اعتیاد گونه است که تداوم و تکرار در آن باعث شده نام اعتیاد بگیرد و پس از آن فرد معتاد از چرخه طبیعی زندگی خود خارج میشود.


صفحه: 12